Drukuj

 

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADYORAZ SESJI RADY MIEJSKIEJ

kwiecień2013 r.

 

 

L.p.

 

Data

 

Sesja - komisja

 

Proponowane główne tematy

 

 

Miejsce

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

16.04.2013

godz.1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Infrastruktury

 1. Otwarcie - przyjęcie porządku dziennego.

 2. Wizja lokalna budynku tzw. „sołtysówki”

 3. Omówienie stanu technicznego dróg gruntowych w Gminie Supraśl.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały wniosku mieszkańców ul.Szosa Supraska w Grabówce w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Grabówka gm. Supraśl na terenie objętym miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXI/146/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r.

 5. Wstępna prezentacja koncepcji programowo-przestrzennej budynku w ramach programu - Biblioteka +

 6. Wniosek mieszkańców wsi Henrykowo o nadanie nazwy ul. “Diamentowa” .

 7. Wniosek mieszkańców wsi Sowlany o nadanie nazwy ul. “Zawadzkiego”.

 8. Wniosek Antoniego Kowalskiego zam. Henrykowo o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy działkę nr 165/6.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w Henrykowie.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Supraśl,

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości,

 12. Sprawy różne - wolne wnioski.

 13. Zakończenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski

w

Supraślu

 

 

2.

 

 

17.04.2013

godz.1615

 

 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

 

 1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

 2. Zaopiniowanie projektów uchwał :

 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Supraśl,

 1. Sprawy różne - wolne wnioski.

 2. Zakończenie.

 

 

Urząd Miejski

w

Supraślu

 

 

3.

 

 

18.04.2013

godz.1200

 

 

XXXI sesja

Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.

  1. informacja z działalności KZB,

  2. informacja z działalności CKiR

 1. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul.Szosa Supraska w Grabówce w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Grabówka gm. Supraśl na terenie objętym miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXI/146/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r.

 4. Rozpatrzenie pisma Inicjatora Referendum Pana Macieja Zygmunta Czarkowskiego dot. wznowienia postępowania w sprawie wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie utworzenia nowej gminy wiejskiej ze wsi: Grabówka, Henrykowo, Sobolewo, Sowlany i Zaścianki w granicach ich obrębów geodezyjnych.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Supraśl w 2012 r.

 6. Podjęcie uchwał :

  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Supraśl,

 2. w sprawie przyznania pierwszeństwa w oddaniu w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości (dot. Pani Magdaleny J.),

 3. w sprawie przyznania pierwszeństwa w oddaniu w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości (dot. Pani Agnieszki G. i Antoniego Ł.),

 4. w sprawie przyznania pierwszeństwa w oddaniu w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości (dot. Pani Małgorzaty Ewy K.),

 5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Supraśl,

 6. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Karakule,

 7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości,

 8. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

 9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

 10. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla różnych stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych,

 11. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

 12. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/07 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,

 13. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic Sołectwa kol.Sobolewo i Sołectwa Ogrodniczki,

 14. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Supraśl w 2013 roku”

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 5. Zakończenie.

 

 

 

 

Urząd Miejski

w

Supraślu

 

informacja pochodzi ze strony Urzędu Miejskiego w Supraślu w BIP-ie  http://um-suprasl.pbip.pl/?event=informacja&id=5823

 
 

Friday the 6th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.